Skupina povolených odpadů k trvalému uložení na skládce

Na skládkuHalda Buštěhrad" lze přejímat k trvalému uložení pouze inertní odpady kategorie „O“ od podnikajících fyzických osob a firem či společností na základě hodnocení vodního výluhu, který nepřekračuje limitní hodnoty v tabulce 2.1 přílohy č. 2 k vyhlášce č. 387/2016 Sb., pro výluhovou třídu I. a dále odpady nesmí obsahovat vyšší koncentrace organických škodlivin, než je uvedeno v tabulce č. 4. 1. přílohy č. 4 k vyhlášce č. 387/2016 Sb.

Od nepodnikajících fyzických osob tyto laboratorní zkoušky nejsou potřeba a stačí doložit základní popis odpadu a čestné prohlášení o původu odpadu.

Kód odpadu Druh Název odpadu
010101 O Odpady z těžby rudných nerostů
010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů
010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05
010408 O Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
010409 O Odpadní písek a jíl
010410 O Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07
010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11
010413 O Odpady z řezání a broušení kamene neuvedený pod číslem 01 04 07
020401 O Zemina z čištění a praní řepy
040209 O Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)
050110 O Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 05 01 09
050113 O Kaly z napájecí vody pro kotle
050117 O Asfalt
060902 O Struska obsahující fosfor
100101 O Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)
100102 O Popílek ze spalování uhlí
100103 O Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva
100105 O Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin
100107 O Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů
100115 O Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod číslem 10 01 14
100123 O Vodné kaly z čištění kotlů neuvedené pod číslem 10 01 22
100126 O Odpady z čištění chladicí vody
100201 O Odpady ze zpracování strusky
100202 O Nezpracovaná struska
100208 O Jiné pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 02 07
100210 O Okuje z válcování
100214 O Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 02 13
100215 O Jiné kaly a filtrační koláče
100320 O Prach ze spalin neuvedený pod číslem 10 03 19
100322 O Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) neuvedené pod číslem 10 03 21
100326 O Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 03 25
100328 O Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 03 27
100330 O Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů neuvedené pod číslem 10 03 29
100804 O Úlet a prach
100809 O Jiné strusky
100903 O Pecní struska
100906 O Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05
100908 O Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07
100910 O Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 09 09
100912 O Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 09 11
101003 O Pecní struska
101103 O Odpadní materiály na bázi skelných vláken
101105 O Úlet a prach
101110 O Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním neuvedený pod číslem 10 11 09
101201 O Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním
101203 O Úlet a prach
101206 O Vyřazené formy
101301 O Odpad surovin před tepelným zpracováním
101304 O Odpady z kalcinace a hašení vápna
101306 O Úlet a prach (kromě odpadů uvedených pod čísly 10 13 12 a 10 13 13)
101307 O Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
101314 O Odpadní beton a betonový kal
120102 O Úlet železných kovů
120104 O Úlet neželezných kovů
120105 O Plastové hobliny a třísky
120113 O Odpady ze svařování
120117 O Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16
150107 O Skleněné obaly
161102 O Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 01
161104 O Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03
161106 O Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 05
170101 O Beton
170102 O Cihly
170103 O Tašky a keramické výrobky
170107 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
170202 O Sklo
170302 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
170504 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
170506 O Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
170508 O Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
170604 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
170802 O Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
190116 O Kotelní prach neuvedený pod číslem 19 01 15
190119 O Odpadní písky z fluidních loží
190902 O Kaly z čiření vody
190903 O Kaly z dekarbonizace
191302 O Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01
191304 O Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 03
191306 O Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem 19 13 05
200102 O Sklo
200141 O Odpady z čištění komínů
200202 O Zemina a kameny